از سوی بانك مركزی؛

اعلام جزئیات تورم شهریور

اعلام جزئیات تورم شهریور حراج كن: بانك مركزی جزئیات تورم ۱۲ ماه منتهی به شهریور امسال را اعلام نمود.


به گزارش حراج كن به نقل از مهر، بانك مركزی پیش از این اعلام كرده بود كه شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در شهریورماه ۱۳۹۶ به عدد ۱۰۸ رسیده كه نسبت به ماه قبل معادل ۰. ۳ درصد افزایش داشته است. در گزارش جدید بانك مركزی، جزئیات این شاخص و اثر افزایش قیمت هر كدام از زیرگروههای كالایی بر نرخ تورم اعلام شده است. برپایه گزارش تازه بانك مركزی، شاخص مذكور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۸. ۴ درصد افزایش پیدا كرد. طی شش ماه اول سال جاری شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۱۰. ۱ درصد افزایش داشته است. میزان تورم در دوازده ماه منتهی بـه شـهریورماه ۱۳۹۶ نسـبت بـه دوازده مـاه منتهـی بـه شهریورماه ۱۳۹۵ معادل ۹. ۹ درصد است. شاخص كل بهای كالاها و خدمات مصـرفی در شـهریورماه ۱۳۹۶ پـس از حـذف نوسـانات فصلی نسبت به ماه قبل ۰. ۳ درصد افزیش یافت. شاخص كل بهای كالاها و خدمات مصرفی در شهریورماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه قبـل تقریبـاً در نیمی از استان های كشور افزایش داشته است، به طوری كه بیشترین میزان افـزایش مربـوط بـه استان چهارمحال و بختیاری معادل ۰. ۷ درصد بوده است. بیشترین میزان كاهش نیـز مربـوط بـه استان كردستان معادل ۱. ۴ درصد بود. شاخص مذكور در استان تهران معادل ۰. ۶ درصد افـزایش داشته است. خوراكی ها و آشامیدنی هادر شهریورماه ۱۳۹۶، شاخص بهای گروه خوراكی ها و آشامیدنی ها نسبت به ماه قبل معادل ۱. ۳ درصد كاهش داشت. این كاهش بیشتر ناشی از پایین آمدن شاخص بهای تعدادی از اقـلام و گروه ها مانند میوه های تـازه (بـه جـز انـار، پرتقـال، نـارنگی و لیمـو شـیرین) معـادل ۸. ۱ درصـد، سبزی های تازه (به جز سـبزی هـای برگـی) ۱۲ درصـد، گوشـت مـرغ ۲. ۸ درصـد، تخـم مـرغ ۴. ۳ درصد، انواع ماهی آبهای جنوب ۴. ۴ درصد، برنج ایرانـی درجـه یـك ۰. ۴ درصـد و نخـود ۱. ۶ درصد بوده است. در این ماه شاخص بهای بعضی از اقلام و گروه ها مانند گوشـت دام معـادل ۱. ۵ درصد، پرتقال ۵. ۱ درصد، انار ۱۳. ۳ درصد، لیموشیرین ۱۴. ۶ درصد، نـارنگی ۷. ۵ درصد، سبزی های برگی ۳. ۲ درصد، فرآورده های شیر ۰. ۸ درصد، روغن ها و چربی هـا ۱. ۲ درصـد، قنـد، شكر، مربا، عسل، شكلات و محصولات قنادی ۰. ۹ درصد، انواع ماهی (به جز انواع ماهی آب هـای جنوب) ۳. ۸ درصد، بـرنج خـارجی ۱. ۲ درصـد، خشـكبار یك درصـد، آشـامیدنی هـا ۰. ۷ درصـد، بیسكویت، كیك و شیرینی خشك ۰. ۸ درصد، فـرآورده هـای سـبزی یك درصـد، كنسـرو مـاهی ۲. ۲ درصد و نمك و ادویه، سس ها و چاشنی ها و تركیبات خوراكی ۰. ۸ درصد افزایش داشت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گـروه خـوراكی هـا و آشـامیدنی هـا معـادل ۱۱. ۱ درصد افزایش نشان می دهـد. در گـروه مـذكور شـاخص بهـای گـروه خـوراكی هـا معـادل ۱۱ درصد و گروه آشامیدنی ها ۱۴. ۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشـته اسـت. شاخص بهای گروه مذكور بعد از حذف نوسانات فصلی نسـبت بـه مـاه قبـل یك درصـد كاهش داشت. دخانیـاتدر ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه دخانیات نسبت بـه مـاه قبـل معـادل ۰. ۱ درصـد كاهش یافت. این كاهش ناشی از پایین آمدن شاخص بهای انواع سیگار خارجی معادل ۰. ۲ درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه دخانیات معـادل ۰. ۳ درصـد افـزایش داشته است. پوشاك و كفشدر شهریورماه ۱۳۹۶، شـاخص بهـای گـروه پوشـاك و كفـش نسـبت بـه مـاه قبـل معـادل ۰. ۳ درصد افزایش داشت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شـاخص بهـای گـروه هـای انـواع كفش معادل ۰. ۹ درصد، پوشاك آماده ۰. ۱ درصد، «پارچه برای تهیه پوشاك» و «اجرت دوخت و شستشوی لباس» هر یك ۰. ۶ درصد بوده است. شاخص بهای گروه مذكور نسبت بـه مـاه مشـابه سـال قبـل معـادل ۵. ۶ درصـد افـزایش داشته است. مسكن، آب، برق و گاز و سایر سوخت هادر شهریورماه ۱۳۹۶، شاخص بهای گروه مسكن، آب، برق و گاز و سایر سوخت هـا نسـبت به ماه قبل با افزایشی معادل ۰. ۸ درصد همراه بود. افزایش فوق بیشتر در اثر بالا رفـتن شـاخص بهای «ارزش اجاری مسكن شخصـی» و «اجـاره بهـای مسـكن غیـر شخصـی» هـر یـك معـادل ۰. ۸ درصد و تعمیرات و خدمات ساختمانی ۰. ۷ درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه مسكن، آب، برق و گاز و سایر سوخت هـا معادل ۷. ۶ درصد افزایش داشته است. اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانهدر ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانـه نسـبت به ماه قبل معادل ۰. ۸ درصد افزایش پیدا كرد. این افزایش بیشتر ناشی از بـالارفتن شـاخص بهـای گروه های مبلمان، اثاث، فرش و انواع كفپوش معادل ۱. ۷ درصد، «كالاها و خدمات مورد اسـتفاده در خانه و خدمات خانگی» و «ظروف و لوازم آشـپزخانه» هـر یـك ۰. ۶ درصـد، وسـایل خـانگی ۰. ۴ درصد و منسوجات مورد استفاده در خانه ۰. ۷ درصد بوده است. در ماه مورد گزارش نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه معادل ۸. ۶ درصد افزایش داشته است. بهداشت و درماندر شهریورماه ۱۳۹۶، شاخص بهای گروه بهداشت و درمان نسبت به ماه قبل بـا افزایشـی معادل ۱. ۲ درصد مواجه شد. افزایش فوق بیشتر در اثر بالا رفتن شاخص بهای گروه های خـدمات پزشكی، دندانپزشكی و پیراپزشكی معادل ۱. ۱ درصد، هزینه های بیمارستانی ۲. ۱ درصد و دارو، لوازم و مواد طبی و درمانی ۰. ۴ درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه بهداشت و درمان معـادل ۸. ۲ درصـد افزایش داشته است. حمل و نقلدر ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه حمل و نقل نسبت به ماه قبل معـادل ۰. ۶ درصـد افزایش پیدا كرد. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه های كرایه مسافرت زمینی داخل شهر معادل ۱. ۲ درصد و تعمیرات و سوخت وسایل نقلیه شخصی ۰. ۱ درصد بوده است. در شهریورماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه حمل و نقل معـادل ۵. ۷ درصد افزایش داشته است. ارتباطات در شهریورماه ۱۳۹۶، شاخص بهای گروه ارتباطات نسبت به مـاه قبـل معـادل ۰. ۸ درصـد كاهش داشت. كاهش فوق در اثر پایین آمدن شاخص بهای گروه دستگاه تلفـن و فكـس معـادل ۳. ۸ درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه ارتباطات معادل ۶. ۸ درصـد افـزایش داشته است. تفریح و امور فرهنگیدر ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی نسبت به مـاه قبـل معـادل ۲. ۷ درصد افزایش داشت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گـروه هـای هزینـه مسافرت با تور معادل ۹. ۱ درصد، خدمات تفریحی و فرهنگی ۱. ۴ درصـد، لـوازم تفـریح، بـازی و ورزشی ۱. ۹ درصد، نوشت افزار ۱. ۸ درصد و وسایل صوتی، تصویری، عكاسـی و فـیلم بـرداری و كامپیوتر ۰. ۵ درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی معادل ۹. ۴ درصـد افزایش داشته است. تحصیلدر شهریورماه ۱۳۹۶، شاخـص بهای گروه تحصیل نسبت به ماه قبـل معـادل ۰. ۳ درصـد افزایش یافت كه این افزایش بیشتر در اثر بالا رفتن شهریه مدارس و كلاس های تقـویتی معـادل ۰. ۷ درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تحصیل معادل ۱۰. ۵ درصد افـزایش داشته است. رستوران و هتلدر ماه مورد گزارش، شاخـص بهای گروه رستوران و هتل نسبت به ماه قبل معادل یك درصد افزایش پیدا كرد. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه های هزینه غذای آماده در خارج از خانه معادل ۱. ۱ درصد و غذای آماده جهت مجالس و مراسم ۰. ۵ درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه رستوران و هتل معـادل ۱۱. ۸ درصـد افزایش داشته است. كالاها و خدمات متفرقهدر شهریورماه ۱۳۹۶، شاخص بهای گروه كالاها و خدمات متفرقه نسبت بـه مـاه قبـل بـا افزایشی معادل یك درصد مواجه شد. افزایش فوق بیشتر تحت تأثیر بالا رفتن شاخص بهای لوازم بهداشتی و آرایشی و خدمات شخصی معادل ۰. ۷ درصد، اجرت ساخت طلای ۱۸ عیار ۳. ۴ درصد و لوازم شخصی ۲. ۸ درصد بوده است. شاخص بهای گروه فوق در مقایسه با ماه مشابه سال قبل معادل ۹. ۴ درصد افزایش داشته است.
 

1396/07/29
16:24:44
5.0 / 5
5440
تگهای خبر: بانك , پوشاك , كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد اعلام جزئیات تورم شهریور
نظر شما در مورد اعلام جزئیات تورم شهریور
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۱