گزارش حراج كن؛

هزینه وام مسکن بدون خرید اوراق تسهیلات بعلاوه جدول اقساط ماهانه

هزینه وام مسکن بدون خرید اوراق تسهیلات بعلاوه جدول اقساط ماهانه حراج کن: در صورتیکه بانک تخصصی بخش مسکن از اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون نیاز به خرید اوراق تا نیمی از آن تا اختتام شهریور ماه خبر داده، برآوردها نشان دهنده بالا بودن اقساط ماهانه آنست.به گزارش حراج کن به نقل از مهر، بانک عامل بخش مسکن از تمدید پرداخت طرح اعطای تسهیلات خرید یا ساخت مسکن بدون نیاز به خرید اوراق تا اختتام شهریور امسال آگاهی داده است.
بر اساس این اطلاعیه، نیمی از تسهیلات خرید مسکن بدون نیاز به اوراق ولی با بازپرداخت ۵ ساله و نرخ سود ۱۸ درصد از محل منابع داخلی خود و نیم دیگر با نرخ سود ۱۷.۵ درصد، با خرید اوراق و بازپرداخت ۱۲ ساله خواهد بود.
اقساط وام مسکن بدون نیاز به خرید اوراق: ۵.۲ میلیون تومان
بر این اساس برای دریافت وام مسکن زوجین که در تهران سقف آن ۲۴۰ میلیون تومان است، متقاضی می تواند ۱۰۰ میلیون تومان را از محل اوراق تسهیلات، ۱۰۰ میلیون تومان را بدون نیاز به خرید اوراق تسهیلات و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله مسکن که برمبنای اوراق تسهیلات مسکن و نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله دریافت کند.
رقم اقساط ماهانه وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدون اوراق، ۲ میلیون و ۵۳۹ هزار تومان است؛ از متقاضی در آخر سال پنجم ۱۵۲ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان گرفتن می شود که ۵۲ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان آن، فقط سود این تسهیلات خواهد بود.
رقم اقساط ماهانه وام ۱۰۰ میلیون تومانی از محل اوراق تسهیلات نیز ۱ میلیون و ۶۶۵ هزار تومان است؛ کل بازپرداخت در آخر سال دوازدهم حدود ۲۴۰ میلیون تومان (۲۳۹ میلیون و ۸۱۵ هزار تومان) بوده و کل سود این تسهیلات، حدود ۱۴۰ میلیون تومان (۱۳۹ میلیون و ۸۱۵ هزار تومان) است.
رقم اقساط ماهانه وام جعاله تعمیرات مسکن هم اندکی بیش از یک میلیون تومان (۱ میلیون و ۱۵ هزار تومان) است؛ حدود ۶۱ میلیون تومان در آخر سال پنجم از متقاضی وام جعاله دریافت می شود که نزدیک به ۲۱ میلیون تومان آن فقط سود تسهیلات است.
هزینه اوراق نصف وام
زوجین متقاضی دریافت این وام باید ۸۰ برگه تسهیلات مسکن برای وام جعاله به اضافه ۲۰۰ برگه برای وام ۱۰۰ میلیون تومانی و مجموعاً ۲۸۰ برگه خریداری کنند که با احتساب هر برگه ۶۰ هزار تومان، هزینه اوراقی که برای این وام باید خریداری شود، ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هزینه باید شود.
مبلغ اقساط در آخر سال پنجم به بعد: ماهی ۱.۶ میلیون تومان
مجموع اقساط ماهانه تسهیلاتی که بر این اساس در طرح مذکور (طرح بدون نیاز به خرید اوراق تسهیلات) تا آخر سال پنجم دریافت می شود، ۵ میلیون و ۲۰۴ هزار تومان و کل سودی که دریافت می شود، ۲۱۳ میلیون تومان است.
اما با توجه به این که اقساط وام های «مسکن بدون اوراق» و «جعاله» به پایان می رسد، دریافت کننده وام از شروع سال ششم تا آخر سال دوازدهم می بایست ماهانه ۱.۶ میلیون تومان پرداخت کند.
اقساط وام مسکن از محل اوراق تسهیلات: ۴.۳ میلیون تومان
این در حالی است که اگر متقاضی دریافت وام ۲۴۰ میلیون تومانی مسکن، ۴۸۰ برگه خریداری کند، اقساط ماهانه وام ۲۰۰ میلیون تومانی آن، ۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان است که همراه با اقساط ماهانه یک میلیون و ۱۵ هزار تومانی وام جعاله مسکن، مجموعاً به ۴ میلیون و ۳۴۵ هزار تومان می رسد.
اما از اختتام سال پنجم و حذف اقساط یک میلیونی وام جعاله، متقاضی باید ماهانه ۳.۳ میلیون تومان پرداخت می کند.
کل سود وام در آخر سال دوازدهم: ۳۳۰ میلیون تومان
کل سودی که از متقاضی در آخر سال دوازدهم بابت وام ۲۰۰ میلیون تومانی دریافت می شود، حدود ۲۸۰ میلیون تومان (۲۷۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) و با سود وام جعاله به بالای ۳۰۰ میلیون تومان می رسد.
ضمن این که با احتساب رقم ۶۰ هزار تومانی برای هر برگه تسهیلات مسکن، متقاضی وام ۲۴۰ میلیون تومانی از محل اوراق، می بایست ۴۸۰ برگه به ارزش ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خریداری کند.
محاسبه رقم اقساط یا سود سپرده برمبنای قیمت تمام شده خرید اوراق
اگر این رقم (۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) را بعنوان وام با نرخ سود ۱۸ درصد محاسبه نماییم، عملاً در ۱۲ سال ماهانه حدود ۴۹۰ هزار تومان (۴۸۹ هزار و ۳۶۵ تومان) به این اقساط اضافه می کند.
اگر رقم مذکور بعنوان سپرده بانکی یک ساله با نرخ سود ۱۶ درصد (نرخ سود اختصاصی بانک تخصصی بخش مسکن) محاسبه شود، این بانک ماهانه ۳۶۶ تا ۳۹۱ هزار تومان به دارنده سپرده ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی، سود پرداخت می کند.
اقساط وام مسکن بدون نیاز به خرید اوراق برای متقاضیان مجرد
متقاضیان دریافت تسهیلات فردی می توانند ۵۰ میلیون تومان از وام خرید مسکن را بدون خرید اوراق دریافت نمایند. این ۵۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله محاسبه می شود که مبلغ اقساط ماهانه آن ۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان و کل سود این وام ۲۶ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان است و متقاضی در آخر سال پنجم، ۷۶ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان به بانک بازپرداخت می کند.
۶ میلیون تومان هزینه خرید اوراق تسهیلات
متقاضی برای دریافت ۵۰ میلیون تومان وام مسکن از محل اوراق تسهیلات (با نرخ سود ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله) می بایست ۱۰۰ برگه خریداری کند که با احتساب هر برگه ۶۰ هزار تومان، ۶ میلیون تومان هزینه خرید اوراق می شود.
رقم اقساط ماهانه این تسهیلات ۸۳۲ هزار و ۶۰۰ تومان و رقم سود نهایی آن ۷۰ میلیون تومان است و متقاضی در آخر سال دوازدهم ۱۲۰ میلیون تومان به بانک برمی گرداند.
بنابراین با احتساب اقساط یک میلیون و ۱۵ هزار تومانی وام جعاله، متقاضی دریافت این تسهیلات باید ماهانه ۳ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان پرداخت کند.
کل سود این وام (وام ۱۴۰ میلیون تومانی) ۱۱۷ میلیون تومان است.
محاسبه رقم اقساط وام مسکن مجردها از محل اوراق تسهیلات
متقاضی فردی دریافت تسهیلات مسکن از محل اوراق باید برای دریافت وام ۱۴۰ میلیون تومانی، ۲۸۰ برگه خریداری کند که با احتساب هر برگه ۶۰ هزار تومان، ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هزینه کند.
مبلغ اقساط ماهانه وام ۱۰۰ میلیون تومانی ۱ میلیون و ۶۶۵ هزار تومان است و با اقساط یک میلیون و ۱۵ هزار تومانی وام جعاله، مجموعاً باید ماهانه حدوداً ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پرداخت گردد.
کل سود این وام (وام مسکن ۱۰۰ میلیون تومانی) ۱۴۰ میلیون تومان است و متقاضی در آخر سال دوازدهم ۲۴۰ میلیون تومان به بانک پس می دهد که با احتساب سود ۲۱ میلیون تومانی وام جعاله، مجموع سود این تسهیلات (وام ۱۴۰ میلیون تومانی)، ۲۶۱ میلیون تومان خواهد بود.وام مسکن مجردهارقم اقساط ماهانهنرخ سودکل سود دریافتیوام مسکن بدون اوراق۳.۱ میلیون تومان۱۸ درصد۱۱۷ میلیون تومانوام مسکن از محل اوراق۲.۷ میلیون تومان۱۷.۵ درصد۲۶۱ میلیون تومانوام مسکن زوجینرقم اقساط ماهانهنرخ سودکل سود دریافتیوام مسکن بدون اوراق۵.۲ میلیون تومان۱۸ درصد۲۱۳ میلیون تومانوام مسکن از محل اوراق۴.۳ میلیون تومان۱۷.۵ درصد۳۰۰ میلیون تومان


منبع:

1400/05/31
11:54:56
0.0 / 5
623
تگهای خبر: ارز , بانك , پرداخت , خرید
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد هزینه وام مسکن بدون خرید اوراق تسهیلات بعلاوه جدول اقساط ماهانه
نظر شما در مورد هزینه وام مسکن بدون خرید اوراق تسهیلات بعلاوه جدول اقساط ماهانه
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۲